Maatschappelijk verantwoord ondernemen

1. Bescherming en bevordering van mensenrechten

Als ICT-consultancybureau situeren we ons in de dienstverlening. Meerbepaald zet IT-Planet dagelijks mensen aan de slag bij klanten in een variëteit aan sectoren. Mensen vormen de basis van onze organisatie en het is de verantwoordelijkheid en plicht van IT-Planet om een omgeving te creëren waarin mensenrechten beschermd,  gerespecteerd en bevorderd worden.

Toepassing

 • Algemeen

In het arbeidsreglement werd een intentieverklaring opgenomen tegen schendingen van de mensenrechten zoals daar zijn: geweld, pestgedrag en ongewenst seksueel gedrag.
Voor elke vorm van geweld, pestgedrag en ongewenst seksueel gedrag geldt een nultolerantie.

 •  Voorzien van een gezonde en veilige werkplek

IT-Planet voorziet in een ergonomisch aangepaste werkplek en promoot actief de fysieke gezondheid van haar medewerkers (bv.  georganiseerde sportmomenten, fruitvoorziening, etc).

 • Anti-discriminatie

Iedereen binnen onze organisatie krijgt dezelfde kansen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie en origine.
Elke medewerker die bij IT-Planet wordt aangenomen en instaat voor de aanwerving van mensen, wordt streng opgeleid om geen enkele vorm van discriminatie toe te laten.

 • Kinderarbeid, gedwongen arbeid en mensenhandel

IT-Planet veroordeelt resoluut elke vorm van kinder- en dwangarbeid en mensenhandel. IT-Planet gaat nooit bewust samenwerkingen aan met organisaties die zich hier schuldig aan maken. Met partners, klanten en/of leveranciers van IT-Planet die zich hier toch schuldig aan maken, wordt de samenwerking per onmiddellijk stopgezet op het moment dat IT-Planet hiervan kennis neemt.

2. Omgevingsbewust ondernemen

IT-Planet verbindt zich ertoe om een kwaliteitsvolle dienstverlening te leveren binnen een kader dat een veilige en gezonde werkplaats voor haar medewerkers kan garanderen en dat de impact op de omgeving minimaliseert. We handelen steeds conform alle relevante wetgeving inzake ruimtelijk beleid en milieu. IT-Planet streeft er bovendien naar om vervuiling te minimaliseren en waar mogelijk “best practices” betreffende omgevingsbewust ondernemen te integreren in haar dagelijkse beslissingen en operaties.

 • IT-Planet streeft er steeds naar om de significante invloeden op de omgeving die de dagelijkse operaties kunnen hebben, te integreren in al haar beslissingsprocessen
 • IT-Planet streeft naar milieuvriendelijke oplossingen in haar dagelijkse activiteiten, voor o.a.

​- Energie: elektriciteit opgewekt door zonnepanelen en zelfregulerende verlichting die zich aanpast aan de hoeveelheid natuurlijke lichtinval (brandt enkel als het buiten donker is)
CO2 uitstoot: grootste vol-elektrische wagenpark van België (BMW i3)
Aankoop van …m² bosrijk gebied naast de energiezuinige kantoorruimten van IT-Planet
Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • IT-Planet streeft naar samenwerkingen met klanten, leveranciers en partners die een omgevingsbewust beleid voeren
 • IT-Planet heeft een duurzaam aankoopbeleid (printers met ecologische stand, …)
 • De directie van IT-Planet geeft op regelmatige tijdstippen voorlichting inzake energiebesparende en milieubewuste handelingen op de werkvloer, teneinde verspilling van energie en natuurlijke bronnen tegen te gaan
 • IT-Planet heeft een duidelijk noodplan in voege in geval een gevaarlijke situatie zou ontstaan voor haar medewerkers

3. Anticorruptie en anti-omkoperij 

 • IT-Planet verbindt zich ertoe om zaken te doen op een ethische en eerlijke manier en om de nodige maatregelen die omkoperij voorkomen, te implementeren en te handhaven. IT-Planet heeft een nultolerantie-beleid inzake omkoperij en corrupte activiteiten
 • IT-Planet verbindt zich ertoe om professioneel, eerlijk en met integriteit te handelen in al haar operaties en relaties
 • IT-Planet streeft ernaar om zaken te doen met partners, klanten en leveranciers die eenzelfde beleid nastreven
 • IT-Planet verbindt zich ertoe om steeds de volledige wetgeving inzake omkoperij en corruptie na te leven, volgens de jurisdicties die van toepassing zijn
 • IT-Planet erkent dat omkoperij en corruptie aanleiding kunnen geven tot geldboetes en gevangenisstraffen. Teneinde onze activiteiten steeds op een gezonde manier te kunnen blijven uitoefenen, verbindt IT-Planet zich ertoe om omkoperij en corruptie in al haar operaties te voorkomen en om haar wettelijke verantwoordelijkheid zeer serieus te nemen

Toepassing

Dit beleid geldt voor alle personen op alle functieniveaus en in alle kaders, inclusief senior management, kaderleden, directeurs, werknemers (onder eender welke contractvorm), consultants, gedetacheerd personeel, uitzendkrachten en ook dochterondernemingen en hun werknemers.